O projekte

„Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“


Názov projektu: Revitalizácia Pariča (RePar)

Konečný prijímateľ grantu: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov

Partner projektu:  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov

Výška projektového grantu: 668 026,00 EUR

Začiatok realizácie projektu: 11/2014

Termín ukončenia projektu: 4/2017


Projekt sa popri pamiatkovej obnove ruiny Pariča (statické zabezpečenie tehlovej hradby a vhodné doplnenie jej chýbajúcich častí) zameriava na zlepšenie infraštruktúry, s cieľom zásadným spôsobom zlepšiť prístupnosť verejnosti. Osobitná pozornosť je venovaná úprave prístupových komunikácií k ruine, v záujme umožniť a zjednodušiť prístup nielen majoritnej verejnosti, ale najmä osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, t.j. občanom na vozíku, seniorom, tehotným ženám alebo osôb doprevádzajúcich dieťa v kočíku.

Z vyššie uvedených dôvodov bol projekt nazvaný "Revitalizácia Pariča", keďže v rámci projektu sa rieši nielen samotný pamiatkový objekt, jeho statika či konzervácia, ale aj jeho bezprostredný areál, ktorý k nemu v minulosti organicky patril. Skratku projektu "RePar" mesto Trebišov vníma najmä v rovine, že na základe projektu dôjde k akémusi reparátu, ktorý naša spoločnosť musí zložiť vo vzťahu k tak významnej národnej kultúrnej pamiatke, akou je práve Parič.

Významným prínosom projektu je pôsobivá iluminácia ruiny Pariča, ktorá zrozumiteľnou formou sprostredkúva návštevníkom (osobitne cieľovým skupinám) vizuálny zážitok.
Informačný systém pozostáva z vhodne osadených tabúľ, vyhotovených z kvalitných a trvácich materiálov, s jednotnou grafickou úpravou. Tabule informačného systému sú osadené tak, aby boli v prostredí parku ľahko identifikovateľné, ale na druhej strane aby nerušili návštevníkov v autentickom prostredí mimoriadneho významu.

Realizáciou projektu bola zachránená regionálne významná a z viacerých odborných hľadísk (tehly ako dominantný materiál, dispozícia, situovanie v nížinatej oblasti) unikátna pamiatka. Táto bude sprístupnená prakticky neobmedzenému okruhu jej návštevníkov, vrátane osobám so zníženou schopnosťou pohybu.

http://www.eeagrants.sk 


Projekt je rozdelený na tri základné zložky:

  • Konzervácia ruiny hradu Parič
  • Hlavný chodník – chodník od historickej vstupnej brány parku k jazierku, smerom k hradu Parič
  • Prístupový chodník – chodník okolo Mauzólea grófa Júliusa Andrássyho smerom k hradu Parič


Niektoré zaujímavé indikátory projektu:

  • Bolo doplnené a konzervované murivo z tehál v objeme 261 m3
  • Bolo doplnené a konzervované murivo z kameňa v objeme 66 m3
  • Počet starých tehál s overenou mrazuvzdornosťou, ktoré boli použité na hrade Parič je 88 000 ks