Ciele projektu


„Zachráňme dedičstvo našich predkov“

„Save the heritage of our ancestors“


Hlavným cieľom projektu financovaného z Grantov EHP je pomocou obnovenej kultúrnej pamiatky - hradu Parič - a zlepšenia návštevníckej infraštruktúry prispieť k zlepšeniu prístupnosti pre návštevníkov, osobitne pre znevýhodnené skupiny občanov. Medzi hlavné cieľové skupiny aktivít vo vzťahu k publicite projektu patria znevýhodnené skupiny občanov, mladí ľudia, občania z miestnych komunít a odborná verejnosť, ako aj potenciálni návštevníci zo Slovenska i zahraničia. Jedným z čiastkových cieľov projektu je pamiatková obnova ruiny hradu Parič, vrátane realizácie potrebných výskumov.

Vzhľadom na očakávaný výstup a výsledky programu sa projekt popri pamiatkovej obnove ruiny Pariča zameriava na zlepšenie infraštruktúry, s cieľom zásadným spôsobom zlepšiť prístupnosť verejnosti. Realizácia projektu po administratívnej stránke bude zabezpečená MsÚ Trebišov. Ďalšími aktivitami projektu sú: projektové a inžinierske práce, kde je zahrnuté spracovanie podpornej PD nevyhnutnej na podanie projektu, stavebný dozor, samotný proces verejného obstarávania zrealizované podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov. Pre zabezpečenie čo najlepšej implementácie projektu je zabezpečená externá spoločnosť na riadenie projektu.